1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy dokument, zwany dalej "Regulaminem", zawiera ogólne warunki korzystania z serwisu edukacjaonline.stentor.pl, zwanego dalej "Serwisem".

1.2. Dostęp do zasobów Serwisu jest chroniony Systemem Dostępu. Osoba korzystająca z Serwisu, zwana dalej "Użytkownikiem", oświadcza iż zapoznała się i akceptuje treść niniejszego Regulaminu oraz zobowiązuje się przestrzegać jego postanowień.

1.3. Pełnię praw autorskich do Serwisu posiada Wydawnictwo Piotra Marciszuka STENTOR z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Villardczyków 10/73, wpisane do ewidencji działalności gospodarczej Urzędu m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursynów pod numerem: 178019.

2. Zasady korzystania z usług oferowanych w Serwisie

2.1. Serwis jest dostępny dla Użytkowników, którzy wykupią Dostęp na zasadach opisanych poniżej w Regulaminie.

2.2. Korzystanie z zasobów Serwisu jest odpłatne. Aktualną cenę Dostępu do określonych zasobów Serwisu określa cennik podany do wiadomości Użytkowników na stronach Serwisu.

2.3. Wydawnictwo Piotra Marciszuka STENTOR ma prawo do zablokowania dostępu do Serwisu Użytkownikowi, który:

a. wykorzystuje Serwis do celów niezgodnych z jego przeznaczeniem lub na szkodę osób trzecich;

b. narusza prawo, postanowienia Regulaminu lub dobre obyczaje.

2.4. Zabronione jest kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów zawartych w Serwisie w jakiejkolwiek formie i celu. Materiały udostępnione w Serwisie do druku lub kopiowania mogą być wykorzystane jedynie do użytku osobistego lub edukacyjnego. Działania niezgodne z tymi zapisami mogą spowodować odcięcie dostępu do Serwisu danemu Użytkownikowi bez ostrzeżenia oraz podjęcie przeciwko osobom naruszającym chroniony prawem interes Wydawnictwa Piotra Marciszuka STENTOR działań zmierzających do usunięcia naruszeń i uzyskania stosownych odszkodowań.

2.5. Dostęp do Serwisu jest ograniczony, tzn. korzystanie z niego wymaga uprzedniego zarejestrowania się w Serwisie, pobrania darmowego oprogramowania dla Użytkownika oraz uiszczenia opłaty za dostęp do wybranych zasobów Serwisu. Konieczne jest również posiadanie stanowiska komputerowego umożliwiającego korzystanie z Internetu, wyposażonego w przeglądarkę internetową akceptującą cookie.

2.6. Użytkownik w ramach Serwisu otrzyma dostęp do jego zasobów po wpisaniu swojego loginu i hasła, przydzielanych w procesie rejestracji.

2.7. Hasło jest generowane przez odpowiednią aplikację Serwisu.

2.8. By otrzymać dostęp do wybranych przez siebie zasobów Serwisu, Użytkownik powinien uiścić opłatę wskazaną w cenniku przez:

2.8.1. dokonanie zapłaty za pomocą karty kredytowej

2.8.2. dokonanie przelewu bankowego na wskazane konto bankowe.

2.9. Dostęp umożliwia jednemu Użytkownikowi wielokrotne korzystanie z treści wybranych zasobów Serwisu przez określony czas (14, 90 lub 365 dni) lub dla określonych przez Wydawnictwo Piotra Marciszuka STENTOR treści na stałe.

2.10. Przez wielokrotne korzystanie z Serwisu rozumiane jest to, że podczas aktywności Dostępu Użytkownik może korzystać z Serwisu dowolną liczbę razy, z różnych stanowisk internetowych, ale nigdy z więcej niż jednego stanowiska w tym samym czasie. Korzystanie z Dostępu z więcej niż jednego stanowiska w tym samym czasie nie jest możliwe i może spowodować zawieszenie konta Użytkownika.

2.11. Czas aktywności Dostępu będzie określany w Cenniku Serwisu i może być różny dla różnych elementów Serwisu.

2.12. Wydawnictwo Piotra Marciszuka STENTOR dołoży starań, aby dostęp do Serwisu i korzystanie z niego było możliwe dla użytkowników wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów oraz typów połączeń internetowych. Jednakże Wydawnictwo Piotra Marciszuka STENTOR nie gwarantuje i nie odpowiada za to, że każda kombinacja tych czynników umożliwia dostęp i korzystanie z Serwisu. Ponadto w serwisie mogą występować rozwiązania wymagające określonych konfiguracji stanowiska komputerowego użytkownika.

2.13. Wydawnictwo Piotra Marciszuka STENTOR dołoży starań, aby dostęp do Serwisu w przypadku używania ich zgodnie z Regulaminem działał poprawnie. Jednakże Wydawnictwo Piotra Marciuszuka STENTOR nie gwarantuje i nie odpowiada za to, że mogą wystąpić specyficzne sytuacje, w których nastąpią problemy z dostępem, np. wskutek jego zablokowania, pomimo używania go zgodnie z Regulaminem.

2.14. Wszelkie uwagi i reklamacje odnośnie do funkcjonowania Serwisu prosimy zgłaszać do Wydawnictwa Piotra Marciszuka STENTOR pod adres e-mail edukacjaonline@stentor.com.pl. Każde zgłoszenie będzie rozpatrywane indywidualnie. Decyzja Wydawnictwa Piotra Marciszuka STENTOR jest ostateczna i kończy tryb postępowania reklamacyjnego.

2.15. Wydawnictwo Piotra Marciszuka STENTOR nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące na sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Użytkownik (firewall e - blokady, niewłaściwe wersje odtwarzacza plików multimedialnych, programy antywirusowe i inne), uniemożliwiające Użytkownikowi dostęp do treści zawartych w Serwisie (filmów, przekazu wideo).

2.16. Aktywacja usługi następuje natychmiast po dokonaniu zapłaty za usługę.

2.17. Serwis jest dostępny od 15 października 2007 roku.

3. Postanowienia końcowe

3.1. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu zostaną podane do wiadomości Użytkowników poprzez ich zamieszczenie na niniejszej stronie internetowej. Wszelkie zmiany do Regulaminu stają się skuteczne w dniu ich zamieszczenia na niniejszej stronie internetowej, o ile nie zastrzeżono inaczej.

3.2. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwy dla siedziby Wydawnictwa Piotra Marciszuka STENTOR sąd powszechny.

3.3. Wydawnictwo Piotra Marciszuka STENTOR nie może zagwarantować nieprzerwanego i niezakłóconego dostępu do Serwisu.

3.4. Wydawnictwo Piotra Marciszuka STENTOR nie ponosi odpowiedzialności za:

a. szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu;

b. problemy w funkcjonowaniu Serwisu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Wydawnictwo Piotra Marciszuka STENTOR przy zachowaniu należytej staranności nie było w stanie przewidzieć lub którym nie mogło zapobiec, w szczególności w przypadku problemów w funkcjonowaniu Serwisu związanych z jakością usług świadczonych bezpośrednio przez operatorów sieci GSM, dostawców usługi internetowej oraz zdarzeń losowych o charakterze siły wyższej.

c. korzystanie z Serwisu przez Użytkowników niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;

d. treść wypowiedzi zamieszczanych na forum dyskusyjnym oraz za zawartość publikowanych tam grafik, zdjęć, filmów i nagrań autorstwa Użytkowników. Wyłączną odpowiedzialność z tytułu powyższego ponosi autor, którym jest Użytkownik;

e. skutki wynikające z wejścia przez osoby trzecie w posiadanie hasła Użytkownika;

f. przerwy w świadczeniu Serwisu zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od Wydawnictwa Piotra Marciszuka STENTOR;

g. utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Wydawnictwa Piotra Marciszuka STENTOR;

h. szkody wynikłe z niedostarczenia wiadomości lub opóźnień wysyłanych wiadomości z przyczyn niezależnych od Wydawnictwa Piotra Marciszuka STENTOR, a w szczególności leżących po stronie operatora GSM.

3.5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.

Klauzula dotycząca danych osobowych:

Uruchamiając usługę, Użytkownik oświadcza, że:

a. podane dane osobowe są zgodne z prawdą. Wpisanie nieprawdziwych danych upoważnia Wydawnictwo Piotra Marciszuka STENTOR do natychmiastowego zaprzestania świadczenia usługi, niezależnie od faktu dokonania opłaty za usługę. W takim wypadku wniesiona opłata nie podlega zwrotowi.

b. zapoznał się z regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać.

c. dane podane przez Użytkownika w formularzu nie naruszają praw osób trzecich ani norm prawnych.

d. wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Wydawnictwo Piotra Marciszuka STENTOR i jego partnerów handlowych w celu wykonania niniejszej umowy

e. wyraża zgodę na przekazywanie swoich danych osobowych przez Wydawnictwo Piotra Marciszuka STENTOR jego partnerom w celu wykonania zobowiązań wynikających z tytułu świadczenia przedmiotowej usługi.

f. przyjmuje do wiadomości, że ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania i żądania ich usunięcia.

Logowanie
Zarejestruj się »Zapomniałeś hasła?
Koszyk
Korzystanie z koszyka wymaga zalogowania.
PayU - Bezpieczne płatności internetowe
© Copyright 2007 Wydawnictwo Piotra Marciszuka STENTOR. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Created by AWR FINE.pl